Regulamin

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Webhouse Justyna Jobczyk  za pośrednictwem sklepu internetowego velvetkids.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez WebHouse Justyna Jobczyk  z siedzibą w Żmigródku usług świadczonych nieodpłatnie drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej. Czynność ta jest niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – oznacza firmę WebHouse Justyna Jobczyk z siedzibą w Żmigródku ul. Leśna 7/5 (55-140)  , Nip: 986-02-18-252, Regon: 366669917, e-mail: usługi.webhouse@gmail.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 5. Strona Internetowa Sklepu – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działający w domenie velvetkids.pl
 6. Konto Klienta – oznacza panel, który jest indywidualny dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta.
 7. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, która niezbędna jest dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 8. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub znaków specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu prawidłowego zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Towar – oznacza produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 10. 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na prawidłowym dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu. Towar możemy być dostarczony za pośrednictwem:

a) firmy kurierskiej;

b) Poczty Polskiej.

c)paczkomatów

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego- majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy sklepu oraz jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Sklep internetowy opiera się na mechanizmie plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” jest konieczne do poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten w żaden sposób nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może samodzielnie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca zaznacza jednak, że wyłączenie plików „cookies” może jednak spowodować niewłaściwe korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Nie jest dopuszczalne, aby wykorzystywać zasoby i funkcje Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby dobra i interes Sprzedawcy.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 3 Rejestracja

 1. Tworząc Konto, Klient zobowiązany jest do prawidłowej Rejestracji, która jest bezpłatna.
 2. Zamówienie w Sklepie Internetowym można złożyć również bez Rejestracji i posiadanego Konta.
 3. W celu Rejestracji, Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny, który jest udostępniony na Stronie Internetowej Sklepu. Wypełniony formularz rejestracyjny automatycznie wysyłany jest drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji konieczne jest ustalenie indywidualnego Hasła, które będzie jednocześnie zabezpieczeniem Konta.
 4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, który następnie należy zaakceptować poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Podczas Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Po i wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta, Klient zyskuje więc możliwość dostępu do własnego Konta i swobodnego dokonywania zmian danych podanych podczas Rejestracji.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, kompletuje swoje zamówienie wybierając odpowiedni Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Możliwe jest dodanie wielu produktów do Koszyka. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail Klienta przesyłane jest potwierdzenie złożenie niniejszego zamówienia. Następnie po zawarciu Umowy sprzedaży towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta.

§ 5 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar kupującemu, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 3. Stronie Internetowej Sklepu umieszczona jest informacja o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, który Klient wybierze w formularzu zamówienia pod wskazany adres.
 5. Po odbiorze przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzoną przesyłkę podczas dostawy. W przypadku braku sprawdzenia przesyłki w obecności pracownika Dostawcy brak jest możliwości żądania roszczeń.
 6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy rachunek obejmujący dostarczane Towary.

§ 6 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 3. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy
 4. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności  obsługiwany przez

Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia złożonego przez Klienta niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe.

 • Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w Regulaminie Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 • W przypadku nie odebrania przesyłki pobraniowej przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo domagać się zwrotów poniesionych kosztów wysyłki za dwie strony, w takich przypadkach Kupujący otrzyma pisemną informację z wezwaniem do zapłaty wysłaną na adres dostawy towarów. W przypadku niewywiązania się z zapłaty poniesionych kosztów sprawa zostanie skierowana do właściwego Sądu.
 • W przypadku zwrotu towaru, pieniądze zostaną odesłane na numer bankowy kupującego wskazany w formularzu zwrotu produktów.

§ 7 Reklamacje

 1. Obowiązkiem sprzedawcy jest zapewnienie dostawy towaru, który jest przedmiotem sprzedaży wolnego od wad. Jeśli zamówiony towar posiada wadę to na Sprzedawcy ciąży odpowiedzialność rękojmi
 2. W przypadku jeśli towar posiada wadę fizyczną Klient może:
 3. Żądać wymiany towaru na nowy- wolny od wad fizycznych
 4. Odstąpić od umowy sprzedaży składając odpowiednie oświadczenie
 5. Klient może zgłosić reklamację na adres mailowy sprzedawcy uslugi.webhouse@gmail.com lub formie pisemnej na adres siedziby firmy sprzedawcy. Po otrzymaniu reklamacji Sprzedawca w ciągu 14 rozpatruje reklamację towaru i udziela odpowiedzi Klientowi.
 6. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby sprzedawcy, a koszty tej dostawy ponosi Sprzedawca.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży poprzez zakup towarów na Stronie Internetowej Sklepu, może w terminie 14 dni(od daty otrzymania towaru) odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość zanim Sprzedawca przyjął do realizacji jego ofertę, oferta przestaje być wiążąca.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Do zachowania terminu wystarczy wysłać oryginał oświadczenia o odstąpieniu wraz z zakupionym towarem przed upływem 14 dni.
 4. Konsument zobowiązany jest do odesłania zakupionego towaru na wskazany adres Sprzedawcy przed upływem wyznaczonego terminu 14 dni.
 5.  W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania na własny koszt zwracanych towarów.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy odebrania przesyłki wysłanej za pobraniem z uwagi na fakt, że Sprzedawca musi ocenić stan odesłanych produktów i po pozytywnej weryfikacji zobowiązany jest do zwrotu należnych kosztów.
 7. W przypadku wymiany produktów Sprzedawca nie ponosi kosztów ponownej wysyłki. To na Kliencie ciąży obwiązek opłaty ponownej wysyłki. W przypadku zwrotu towaru wynikającego z odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedawca zwraca jedynie wartość zakupionych produktów.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wskaż w formularzu odstąpienia od umowy inny sposób zwrotu należności z zastrzeżeniem jednak braku ponoszenia dodatkowych kosztów przez Sprzedającego.

                   § 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do powzięcia czynności mających na celu usunięcie ze Strony Internetowych nieodpowiednich treści.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Podczas rejestracji, zamówienia jednorazowego czy w innych okolicznościach w sklepie internetowym Klient dobrowolnie podaje dane osobowe, które są przetwarzane w określonym celu. Administratorem tych danych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe, które są przetwarzane w sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z prawem oraz na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówienia, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 3. Klient przekazuje dane osobowe dobrowolnie jednak należy podkreślić, że brak podania danych osobowych w formularzu Rejestracji uniemożliwi prawidłową realizację i obsługę zamówienia.
 4. Przekazując swoje dane osobowe, Klient w każdej chwili ma prawo do wglądu do tych danych, ich modyfikacji, a także usunięcia.
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 11  Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona na trwałym nośniku i pobrana ze Strony Internetowej niniejszego sklepu.
 2. Prawo polskie jest podstawą do rozstrzygania sporów powstałych między Klientem a Sprzedawcą, jednak w przypadku powstania sporu strony będą dokładać wszelkich starań i dążyć do zakończenia sprawy polubownie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem 7 dni od daty publikacji na Stronie Internetowej. Zamówienia, które zostały złożone przed dniem wejścia nowego Regulaminu są realizowane na podstawie wcześniejszych postanowień. Sprzedawca zobowiązuje się do powiadomienia Klienta o zmianach wprowadzonych do Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowych treści i postanowień, Klient musi poinformować o tym Sprzedawcę. W takim przypadku następuje rozwiązanie Umowy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.04.2020 r.
0